• Gaulin-هموژنایزر گالین

 • 3000-MC45مدل: سه هزار ام سی ۴۵

 • ظرفیت ۱۵ تن در ساعت

 • کارخانه سازنده:آمریکا

برای بزرگ شدن عکسهای دستگاهها روی آن کلیک کنید

 • Manton Gaulin-هموژنایزر مانتون گالین

 • 2000-MF30Aمدل: دو هزار ام اف ۳۰آ

 • ظرفیت ۱۲ تن در ساعت

 • کارخانه سازنده:آمریکا

برای بزرگ شدن عکسهای دستگاهها روی آن کلیک کنید

 • Manton Gaulin-هموژنایزر مانتون گالین

 • 4000-MF75(HVA)مدل: چهار هزار ام اف ۷۵

 • ظرفیت ۲۰ تن در ساعت

 • کارخانه سازنده:آمریکا

برای بزرگ شدن عکسهای دستگاهها روی آن کلیک کنید

 • APV Crepaco Homogenizer,5DL425

 • هموژنایزر ا پی وی کرپکو

 • 5DL425-مدل: ۵ د ل ۴۲۵

 • ظرفیت ۸ تن در ساعت

 • کارخانه سازنده:آمریکا

برای بزرگ شدن عکسهای دستگاهها روی آن کلیک کنید

 • APV Crepaco Homogenizer,5DS 435

 • هموژنایزر ا پی وی کرپکو

 • 5DS 435-مدل: ۵ د آس ۴۳۵

 • ظرفیت ۱۰ تن در ساعت

 • کارخانه سازنده:آمریکا

برای بزرگ شدن عکسهای دستگاهها روی آن کلیک کنید

 • -هموژنایزر

 • مدل:

 • ظرفیت

 • کارخانه سازنده:

برای بزرگ شدن عکسهای دستگاهها روی آن کلیک کنید

 • -هموژنایزر

 • مدل:

 • ظرفیت

 • کارخانه سازنده:

برای بزرگ شدن عکسهای دستگاهها روی آن کلیک کنید

 • -هموژنایزر

 • مدل:

 • ظرفیت

 • کارخانه سازنده:

برای بزرگ شدن عکسهای دستگاهها روی آن کلیک کنید

 • -هموژنایزر

 • مدل:

 • ظرفیت

 • کارخانه سازنده:

برای بزرگ شدن عکسهای دستگاهها روی آن کلیک کنید

 • -هموژنایزر

 • مدل:

 • ظرفیت

 • کارخانه سازنده:

برای بزرگ شدن عکسهای دستگاهها روی آن کلیک کنید

ابتدای صفحه