• Tetra Hoyer Ice Cream Freezer

 • فریزر بستنی تترا هویر

 • Model: KF1150-مدل: ک اف ۱۱۵۰

 • ظرفیت ۱۰۰۰ لیتر در ساعت

 • کارخانه سازنده:دانمارک

برای بزرگ شدن عکسهای دستگاهها روی آن کلیک کنید

 • Tetra Hoyer Ice Cream Freezer, S/N:Z115.6205

 • فریزر بستنی تترا هویر

 • Model: KF1200XC-مدل: ک اف ۱۲۰۰ آیکس سی

 • ظرفیت ۲۰۰۰ لیتر در ساعت

 • کارخانه سازنده:دانمارک

برای بزرگ شدن عکسهای دستگاهها روی آن کلیک کنید

 • Tetra Hoyer Ice Cream Freezer, S/N:Z115.4805

 • فریزر بستنی تترا هویر

 • Model: KF1200XC-مدل: ک اف ۱۲۰۰ آیکس سی

 • ظرفیت ۲۰۰۰ لیتر در ساعت

 • کارخانه سازنده:دانمارک

برای بزرگ شدن عکسهای دستگاهها روی آن کلیک کنید

 • Tetra Hoyer Ice Cream Freezer, S/N:Z115.4806

 • فریزر بستنی تترا هویر

 • Model: KF1200XC-مدل: ک اف ۱۲۰۰ آیکس سی

 • ظرفیت ۲۰۰۰ لیتر در ساعت

 • کارخانه سازنده:دانمارک

برای بزرگ شدن عکسهای دستگاهها روی آن کلیک کنید

 • APV Crepaco Freezer, 3 Barrel (dasher), 1200L/h (3X 400L/h)

 • فریزر بستنی آپی وی کرپکو

 • Model 304- مدل: ۳۰۴

 • ظرفیت ۱۲۰۰ لیتر در ساعت

 • کارخانه سازنده:آمریکا

برای بزرگ شدن عکسهای دستگاهها روی آن کلیک کنید

 • Gaulin-هموژنایزر گالین

 • 3000-MC45مدل: سه هزار ام سی ۴۵

 • ظرفیت ۱۵ تن در ساعت

 • کارخانه سازنده:آمریکا

برای بزرگ شدن عکسهای دستگاهها روی آن کلیک کنید

 • Gaulin-هموژنایزر گالین

 • 3000-MC45مدل: سه هزار ام سی ۴۵

 • ظرفیت ۱۵ تن در ساعت

 • کارخانه سازنده:آمریکا

برای بزرگ شدن عکسهای دستگاهها روی آن کلیک کنید

 • Gaulin-هموژنایزر گالین

 • 3000-MC45مدل: سه هزار ام سی ۴۵

 • ظرفیت ۱۵ تن در ساعت

 • کارخانه سازنده:آمریکا

برای بزرگ شدن عکسهای دستگاهها روی آن کلیک کنید

 • Gaulin-هموژنایزر گالین

 • 3000-MC45مدل: سه هزار ام سی ۴۵

 • ظرفیت ۱۵ تن در ساعت

 • کارخانه سازنده:آمریکا

برای بزرگ شدن عکسهای دستگاهها روی آن کلیک کنید

 • Gaulin-هموژنایزر گالین

 • 3000-MC45مدل: سه هزار ام سی ۴۵

 • ظرفیت ۱۵ تن در ساعت

 • کارخانه سازنده:آمریکا

برای بزرگ شدن عکسهای دستگاهها روی آن کلیک کنید

ابتدای صفحه