:بازرگانی لبن دستگاه
آدرس : تهران - کیلومتر 12 جاده ساوه
شاتره – خیابان گلدسته
تلفن: 021-55270945
021-55246063 :فکس
همراه : 0912-6582862
www.labandastgah.com :وب سایت
info@labandastgah.com :ایمیل

:دفتر نمایندگی بازرگانی لبن دستگاه در آمریکای شمالی
شرکت بیگی
تلفن : 001-6047622266
فکس : 001-6049041213
www.beigi.ca :وب سایت
info@beigi.ca :ایمیل